Haiti Flooding

By |2011-06-08T02:09:20-04:00June 8th, 2011|Haiti|

PORT-AU-PRINCE, Haiti - Heavy flooding hammered Port-au-Prince, Haiti [...]